A A A

Diagnoza SI

Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego.


Na diagnozę procesów przetwarzania sensorycznego SPD składają się: Obserwacja Kliniczna funkcji neurofizjologicznych i zestaw Południowo – Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej – SCSIT oraz wywiad z rodzicem dotyczący przebiegu ciąży, porodu, rozwoju w pierwszym roku życia (osiąganie kamieni milowych), niepokojących zachowań. Obserwację Kliniczną lub jej elementy stosuje się między innymi u dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami i znacznymi opóźnieniami mowy czynnej. Przeprowadzenie testów i poszczególnych prób klinicznych zależne jest od wieku dziecka oraz występujących zaburzeń. W sytuacji, gdy dziecko nie współpracuje w pełnym zakresie z terapeutą, ogólna ocena funkcjonowania systemów zmysłowych możliwa jest w oparciu o obserwację swobodnych i kierowanych aktywności zachowań ruchowych dziecka w sali terapeutycznej oraz reakcji na podawane bodźce zmysłowe. Diagnoza zazwyczaj odbywa się podczas trzech pierwszych spotkań.

 

Źródło - Bożenia Odowska - Szlachcic - "Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego ukladu nerwowego"